Firemný IS

Riešenie firemného Informačného systému na mieru

Projekt IS bol vypracovaný za necelé 4 mesiace.
Počas následujúcich 3 mesiacov bol vytvorený IS na mieru.

Informácia o firme PPI–ETC a ESC

Spoločnosť ESC sk s.r.o. je najmodernejším a najväčším servisným centrom na Slovensku, ktoré zabezpečuje opravy elektrozariadení pre kľúčových výrobcov. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2001 pod značkou PPI-ETC Slovakia s.r.o..

Popis situácie, ktorá bola vo firme pred zavedením nášho riešenia

Spoločnosť používala 10 rokov starý systém, ktorého funkčnosť bola už obmedzujúca a nedokázali sme nasledovať požiadavky a trendy v našom predmete podnikania.

Čo bolo primárnym cieľom, pri hľadaní riešenia vtedajšej situácie?

Vhodným výberom nového IS sme chceli získať nadčasové a komplexné riešenie, ktoré malo obsahovať niekoľko elementárnych vlastností:

 • zrýchlenie práce užívateľov v IS a tým získaná optimalizácia ľudských zdrojov v procese
 • kontrolné mechanizmy zabezpečujúce efektívnejšiu činnosť v procese
 • nenáročnosť na pracovné stanice, zníženie nákladov potrebných pre obnovu a údržbu koncových PC
 • práca v bežnom HTML prostredí, bez potreby inštalácie SW na koncové PC
 • pripojiteľnosť mimo vnútornej firemnej siete cez bežný alebo mobilný internet
 • plná alebo čiastočne obmedzená funkčnosť na mobilných zariadeniach a tabletoch
 • zálohovanie a bezpečnosť celého systému a ukladaných dát

Široké možnosti ďalšieho rozvíjania prostredia podľa požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov:

 • kontrolné mechanizmy zabezpečujúce komfortné reportovanie a vyúčtovávanie
 • fakturačný modul
 • reporting na mieru
 • rôzne vyhodnocovania práce na oddeleniach a online grafické zobrazovanie ich výsledkov pre podporu ich výkonu v reálnom čase
 • trackovanie operácií za účelom hľadania pochybení užívateľov alebo neštandardných procesov
 • kontrola nad celým ekosystémom
 • pripojenie externých partnerov a kontrola nad ich prácou

Riešenie: Terminus – IS na mieru

Ponúkli sme náš štandardný produkt – IS na mieru, ktorý prebiehal v týchto krokoch:

 1. Analýza IS – na spoločných stretnutiach sme s kompetentnými pracovníkmi podrobne prebrali zaužívané pracovné procesy a nové požiadavky
 2. Návrh IS – zo zistených informácii sme vypracovali návrh celého riešenia: Projekt IS
 3. Odsúhlasenie a doladenie projektu IS – spoločne sme prekonzultovali a došpecifikovali všetky požiadavky, ktoré vzišli z nového predloženého návrhu IS
 4. Realizácia IS – na mieru sme vytvorili nový IS podľa schváleného projektu IS
 5. Odovzdanie IS do testovacej prevádzky – urobili sme kompletnú inštaláciu OS a potrebných aplikácií a nainštalovali vytvorený IS na pripravený nový server
 6. Podpora IS – od nasadenia IS do prevádzky poskytujeme jeho celkovú správu a na mesačnej báze priebežne realizujeme nové požiadavky, a tým ďalej rozvíjame dodaný IS

Dodaný IS je nainštalovaný na dvoch nezávislých serveroch, na ktorých je vytvorený tzv. „DB Cluster“. Ide o fyzické zdvojenie serverov a vytvorenenie online synchronizácie hlavnej databázy IS na druhý server tak, aby súčasne existovali dve konzistentné kópie dát. Minimalizuje to výpadok IS a v prípade incidentu hlavného servera je okamžite k dispozícií záložný server, ktorý preberá jeho funkciu. Zároveň je možné pracovať na oboch serveroch súčasne a využiť tak ich výkon.

Aké sú prínosy a skúsenosti zo zrealizovaného riešenia?

Samotné nasadenie systému v testovacej prevádzke bolo síce zložité a obávali sme sa ako to zasiahne bežný chod spoločnosti, no už prvé pocity z práce v novom prostredí poukazovali na správny výber riešenia a sľubovali úspech do budúcna. Po úspešnej implementácii nového IS a odstavení starých aplikácií sme získali:

 • väčšiu kontrolu nad procesmi a užívateľmi systému
 • vyššiu efektivitu pri reportovaní dát výrobcom
 • zavedenie nadčasových činností v procese opravy v súlade s ISO 9001:2008 ako výstupná kontrola, nezhody, atď…, a ich možnosť vyhodnocovania

Ako hodnotíte celkovú spoluprácu?

Systém sa priebežne rozvíja a upravuje podľa našich požiadaviek a požiadaviek našich obchodných partnerov. Aktuálne slúži ako hlavný IS pre našu spoločnosť ESC.

Po dvoch rokoch sa dá potvrdiť, že systém je silným prostriedkom pre ďalší rozvoj spoločnosti a priamo jej napomohol k jej obchodným úspechom.

Nikola Astaloš
ESC sk s.r.o.
www.esc.skESC_logo

Chcem vedieť viac